KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma Akumulátory
e-shop zdarma Auta
e-shop zdarma Konektory
e-shop zdarma Korálky-Dráty
e-shop zdarma Letadla
e-shop zdarma Materiál
e-shop zdarma MP-JET
e-shop zdarma Nářadí
e-shop zdarma Plastikové modely
e-shop zdarma Rakety
e-shop zdarma RC soupravy a přísl.
e-shop zdarma ŽelezniceReklama:

Obchodní podmínky maloobchodního prodeje

 

I. Obecná ustanovení

 

 • Kupující je povinen před započetím nákupu seznámit se s tímto nákupním řádem, dodacími a reklamačními podmínkami.

 

 • Realizace objednávky je podmíněna souhlasem s obchodními podmínkami.

 

 • V případě potřeby (potvrzení objednávky a pod.) je kupující kontaktován elektronickou poštou, telefonem.

 

 • Při internetovém nákupu zboží má kupující právo bez udání důvodu toto zboží vrátit ve lhůtě do 14 dnů po jeho obdržení a požadovat vrácení peněz nebo jiné zboží. Podmínky jsou zpracovány viz Kapitola III. Právo vrácení zboží bez udání důvodu.

 

 • Ceny za zboží jsou uvedeny včetně 21% DPH.

 

 

II. Platba za zboží a dodací podmínky

 

Zda je zboží skladem si můžete zjistit na internetových stránkách www.mgmodel.eshop-zdarma.cz . Pokud není zboží skladem, můžeme Vás na základě Vašeho dotazu e-mailem nebo telefonicky informovat o termínu dodání.

 

 • Zboží je placeno při převzetí dobírkou, platbou předem nebo po dohodě převodem na základě faktury

 

 • K ceně zboží jsou účtovány expediční poplatky.

 

III. Právo vrácení zboží bez udání důvodu

 

 • Kupující má právo v případě jakékoli nespokojenosti se zaslaným zboží toto zboží vrátit a požadovat za ně peníze nebo jiné zboží.

 

 • Toto právo má kupující ve lhůtě 14 kalendářních dnů po obdržení (převzetí) zboží objednané přes internet a dodané přepravní službou. Lhůta začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží kupujícím.

 

 • Vrácením se rozumí předání zboží dopravci (např. České poště, nebo PPL, případně jinému dopravci) nebo přímo prodávajícímu. Náklady na přepravu zboží zpět prodávajícímu hradí kupující. Peníze za zboží včetně zaplacených expedičních poplatků účtovaných při přepravě od prodávajícího kupujícímu budou kupujícímu vráceny převodem na jeho bankovní účet, případně jiným způsobem dle dohody, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů po fyzickém obdržení zboží.

 

 • Kupující má právo na vrácení zboží bez udání důvodu. V tom případě by mělo být vrácené zboží a obal pokud možno nepoužité, nepoškozené, čisté. Pokud je na obalu zboží bezpečnostní samolepka, přelepka, či pečeť, tato by měla být nepoškozená. Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

 

 • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Je logické, že zakoupené zboží si vyzkoušíte, nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít prodávající s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 • V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

 

 • Následující zboží nelze ze zákona vrátit a spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy zejména pokud se jedná:

 

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 

 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 

 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 

 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

 

 

IV. Reklamace

 

 • Kupující je povinen seznámit se před započetím nákupu s reklamačním řádem.

 

 • Reklamace se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 • Záruční podmínky jsou závislé na druhu a sortimentu zboží.

 

 • Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození přepravního obalu nebo obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce - České pošty, DPD, PPL, nebo jiných a zboží nepřebírat. Veškeré zasílané zboží je při přepravě pojištěno a odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce.

 

 • Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, pokud druh výrobku toto vyžaduje. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.

 

 • Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny. Kupující by měl předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, čisté a pokud možno v originálním balení. Oznámení o zjištěných vadách doporučujeme kupujícímu učinit písemně. Je třeba uvést zjištěné vady - o jaké vady se jedná a jak se projevují. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží. Vaše reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající si vyhrazuje právo dle § 19 z.č. 634/1992 Sb. po dohodě s kupujícím prodloužit reklamační lhůtu o dobu potřebnou k odbornému posouzení vady zboží.

 

 • Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu.

 

 • V případě výměny zboží na základě reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do sídla firmy prodávajícího, ale pouze do výše minimálních prokazatelných nákladů na přepravu a prodávající hradí výdaje na dopravu kupujícímu.

 

 • Pokud bude zjištěno, že závada nespadá do záruky, bude o tom kulijící neprodleně obeznámen a po odsouhlasení hradí náklady na posouzení a opravu výrobku kupující. Sazby za mimozáruční opravy jsou uvedeny v odstavci V. Servisní podmínky.

 

 • Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem.

 

 • Záruční doba začíná běžet dnem, kdy byly splněny veškeré náležitosti pro přijetí reklamace, to znamená bylo převzáno zboží a prokázáno právo na uplatnění reklamace. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží na záruční opravě. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené provozem a běžným opotřebením.

 

 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů.

 

 

V. Servisní podmínky

 

 • Servisními podmínkami se řídí mimozáruční a pozáruční práce vykonávané na zboží.

 

 • Cena za provedené servisní práce je stanovena na 400,00 Kč/hodinu včetně DPH. Cena je účtována za každých započatých 15 minut práce.

 

 • Po přijetí zboží do opravy je provedena diagnostika závady a zákazník je informován o předběžné ceně opravy. Předběžná cena opravy zahrnuje cenu za počáteční diagnostiku závady, cenu za náhradní díly, cenu za předpokládaný čas servisní práce a cenu za případnou expedici zboží zákazníkovi. Zákazník je povinen se bez prodlení vyjádřit k dalšímu postupu.

 

 • V případě, že zákazník odmítne provedení opravy ve fázi, nebo po fázi diagnostiky závady před vlastním zahájením opravy, bude požadována úhrada za poskytnutou službu, tj. diagnostiku závady ve výši minimálně 160,00 Kč včetně DPH. Dále budou účtovány náklady na případnou expedici zboží zákazníkovi.

 

 • V případě, že se v průběhu opravy vyskytnou další nepředpokládané závady, je zákazník o navýšení ceny za opravu informován a je povinen se bez prodlení vyjádřit k dalšímu postupu.

 

 • Na veškeré servisní práce se poskytuje záruční doba 6 měsíců.

 

 • Náklady na expedici zboží hradí zákazník.

 

 • Po skončení opravy je zboží zasláno zákazníkovi přepravní službou formou dobírky, pokud není dohodnuto jinak.

 

 

VII. Ochrana osobních údajů

 

 • Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zveřejněním a jakýmkoli zneužitím.

 

 • Osobní údaje jsou používány pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

 

 

44868 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!